Spolning

Enkel rengöring på plats säkrar effektiviteten

En lödd plattvärmeväxlare är normalt självrengörande tack vare hög flödesturbulens. I applikationer med hög risk för igentäppning på grund av smuts eller saltutfällning, exempelvis vid höga temperaturer, mycket kalk, hårt vatten eller höga pH-värden, kan rengöring behövas för att upprätthålla effektiviteten. Det sker snabbt och enkelt på plats med så kallad CIP (Cleaning in Place), en metod för att rengöra ytor i stängda system, såsom rörledningar, kärl, processutrustningar och filter, genom att cirkulera en vätska utan demontering.

När krävs rengöring?

Nedsmutsning eller saltutfällning ökar tryckfallet och isolerar värmeväxlarens yta, vilket förhindrar effektiv värmeöverföring. Indikatorer på att du behöver rengöra värmeväxlaren är temperaturskillnader mindre än specificerat som ett resultat av nedsmutsning av kanalplattans yta minskar värmeöverföringen, eller tryckfall högre än specificerat på grund av saltutfällning som begränsar kanalpassagen och därmed ökar hastigheten.

Hur rengör jag en värmeväxlare?

En värmeväxlare rengörs genom att en rengöringsvätska cirkuleras genom enheten, utan att den behöver demonteras.

Kranvatten med extrem hårdhet – en fallstudie

Ringsjön används som reservvattentäkt för västra Skåne. Det mycket hårda vattnet (dH 11) orsakar saltutfällning på utrustningen som används. Efter 4-6 år i drift togs de SWEP-värmeväxlare som används för att värma kranvattnet till SWEP. Syftet var att undersöka hur de fortfarande fullt fungerande värmeväxlarna hade påverkats av det hårda vattnet, samt att utvärdera en biodynamisk CIP-vätska för borttagning av karbonater och metalloxider utan risk för korrosion. Termiska och hydrauliska prestandatester utfördes före och efter en CIP-behandling på kranvattensidan. Testresultaten visade på förbättringar av den termiska prestandan med 5 % och den hydrauliska prestandan med 2 %. En visuell kontroll visade att saltutfällningen och metalloxiderna helt hade försvunnit, och tester påvisade inget internt eller externt läckage.

Ni är varmt välkomna att ta Kontakt med oss för mer information och priser.